HOLISTIC COACH

Anslut till den feminina gudomligheten inom dig: Kvinnodagen

Anslut till den feminina gudomligheten: kvinnodagen. Artikel finns på WeMystic

we mystic. vip skrivent isabel lopez

Dagen har kommit där vi firar kvinnodagen över hela världen. Men vad firar vi egentligen på en transcendental nivå? Vad är innebörden av kvinnlig bemyndigande ur en filosofisk synvinkel?

Och viktigast av allt, vill du ansluta till den feminina gudomligheten i dig, oavsett kön och former av din kropp som du föddes med?

Den feminina gudomligheten lever i var och en av oss, oavsett vårt kön eller den kropp vi har kommit till den här världen med. Vi vet tack vare vetenskapen att allt i universum utvecklas i dualitet och därmed bildar enhet; vi är dubbla i vår unikhet.

Den feminina gudomligheten som en del av den universella balansen, med vilken det är möjligt att göra en parallell med det filosofiska konceptet från taoismen, Yin yang som förklarar existensen av de två motsatta men kompletterande krafterna som är väsentliga i universum: yinen, associerad med det feminina, mörkret, jorden, mottagligheten; och Yang, kopplat till det maskulina, ljuset, handlingen och himlen.

Båda energierna är nödvändiga för att upprätthålla universell balans genom dessa två krafters motsatta dualitet. Den feminina gudomligheten är en väsentlig del av universums naturliga lagar.

Innan du fördjupar dig i själva den feminina gudomligheten är det viktigt att förstå de universella principerna för yin och yang och därmed hitta en parallell mellan kompletterande feminin och maskulin energi.

Yin och yang är motsatserna, dualiteten, men inte absolut, eftersom i universum är allt relativt. På sin tid sa Einstein det också.

De två krafterna yin och yang är sammankopplade. Detta betyder att det finns yin inom yang, precis som det finns yang inom yin.

De är komplementära krafter eftersom varje kraft är närvarande i motsatsen, även om det bara är vid makten. Yin och yang genereras ömsesidigt, så en ökning av energi i en av delarna innebär en minskning av energi i den andra, vilket är motorn för universell energi. Yin och yang bildar enhet i dess olika former.

Båda krafterna kan delas upp och omvandlas oändligt: ​​yangsenergi kan delas upp för att skapa yin- och yangsenergi, liksom vice versa. På samma sätt kan en av krafterna omvandlas till dess motsats. Yin och yang är beroende av varandra och sammankopplade eftersom var och en av dessa krafter kompletterar sin motsats och bildar således den universella balansen.

Det gudomliga kvinnliga i var och en av oss är kärnan i nåd och känslighet, medkännande styrka och visdom. Kärnan i det feminina ligger i hjärtat av mystik, livets mysterium från vilket allt föds, dör och återföds. Det feminina representeras av skapelsens cykliska livmoder, livets motor.

Sätt att ansluta till din feminina gudomlighet.

När du är kopplad till din väsen

1- Den feminina gudomligheten känner igen alla aspekter av livets rytmer och cykler.

Varje atom och subatomär partikel är i relation till varandra. Allt i universum består av delatomerna. Vi vet också detta från vetenskapen. Varje partikel skapar de element som är nödvändiga för livets skapande och kontinuitet.

Så ta en stund och fundera över detta förhållande mellan delarna och helheten. Bli medveten om hur ditt liv påverkar andras liv, hur det du äter, det land du vandrar på, din familj, ditt kärleksliv och dina nära och kära i ditt liv, naturen och allt som ingår i universum är relaterade direkt eller indirekt .

När du är kopplad till din feminina essens, oavsett kön, kan du se sambandet med allt omkring dig.

2 – Den feminina gudomligheten erkänner att all existens är i förhållande till allt vart den går och när som helst.

Detta innebär att vi har blivit medvetna om att vi är sammankopplade och ömsesidigt beroende av alla element som utgör planeten, universum och hela mänskligheten.
Det sätt vi relaterar till oss själva, våra egna tankar och vår omvärld är det som skapar våra liv. När du är på insidan är du på utsidan och vice versa. Så när du ändrar ändras allt.

3- Den feminina gudomligheten i dig, förbinder sinnet genom hjärtat och skapelsens intuitiva kapacitet.

Att veta hur man balanserar inom sig själva principen om överlämnande, det “passiva” av det kreativa flödet med den “aktiva” principen om handling och förverkligande. Intuition som motor och inre kompass för din inre röst. När du är ansluten till din feminina gudomlighet , du ansluter till din intuitionskapacitet.

4 – Den feminina gudomligheten förbinder oss med våra medmänniskor och hela skapelsen genom de medkännande kraftens kompressiva armar.

Sann medkänsla kräver styrka eftersom den kallar oss att vara empatiska och relatera till andras lidande genom att erkänna det i våra hjärtan och sinnen. Att vara medkännande handlar om att förstå smärtan av någons handlingar mot oss eller andra, och att veta hur man kan få kontakt med vår “fiendes” smärta. För att veta hur man känner igen vårt lidande och därmed fortsätta att vara kopplad till kärlek till oss själva.

5- Den feminina gudomligheten förbinder dig med visdomen i arketypen av “fighter” inom dig. Men hur kan det gudomliga kvinnliga vara både kärlek och “kamp”?

Och det är att vi i den feminina gudomligheten finner paradoxen för mysterierna i livet, kärlek och lidande, återfödelse och livsglädje.

6- Den feminina gudomligheten förbinder oss med jordens renhet, runt oss och inom oss, vibrerar och resonerar med hjärtslag.

Luften vi andas in, vattnet i våra kroppar är helig materia från Moder Natur. Jordens mineraler som bildar vår mat, som kommer från jorden, är helig näring för vår kropp. Eldelementet, energin i hemmet är den eviga lågan i våra själar som belyser sanningen om vem vi är.

När vi följer den gudomliga kvinnans väg inom var och en av oss börjar vi tillåta den gudomliga energin av kvinnlighet, i hjärtat i sin fulla utsträckning, att öppnas i vart och ett av våra liv.

Ge dig över till den feminina gudomligheten i dig för att uppnå evig balans. Var den ständiga transformationsenergin som genererar vital rörelse i universum, liv!

Genom att göra det vandrar vi i harmoni med vårt land, med livet. Vårt land är vår mor, Moder Natur som ger oss liv.

Viva #feelgoodwomanhood

 

På Spanska

 

Conecta con la divinidad femenina: El Dia de la Mujer

Llega el dia donde a nivel mundial celebramos el dia de la mujer. Pero, qué estamos celebrando realmente a nivel transcendental?. Cuál es el significado del empoderamiento femenino desde un punto de vista filosófico?.

Y lo más importante, quieres tú conectar con la divinidad femenina dentro del tí, al margen de géneros y de las formas de tu cuerpo con el que has nacido?

La divinidad femenina vive dentro de cada uno de nosotros, sin importar nuestro género o el cuerpo con el que hemos venido a este mundo. Sabemos gracias a la ciencia que en el Universo todo está desdoblado en la dualidad formando así la unidad; somos duales en nuestra unicidad. 

La divinidad femenina como parte del equilibrio universal, con la cual es posible hacer un paralelismo con el concepto filosófico proveniente del Taoísmo, el Yin yang que explica la existencia de las dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la tierra, la receptividad; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, la toma de acción y el cielo. 

Ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal, mediante la dualidad contrapuesta de estas dos fuerzas. La divinidad femenina forma parte de  esencia de las leyes naturales del universo.

Antes de profundizar en la divinidad femenina en sí, es importante entender los principios universales del yin y yang, encontrando así un paralelismo entre la energía femenina y la masculina complementarias.

Yin y yang son los opuestos, la dualidad, aunque no absolutos, ya que en el Universo todo es relativo. Ya en su dia lo dijo también Einstein.

Las dos fuerzas del yin y el yang están interconectadas. Esto quiere decir que hay yin dentro del yang, del mismo modo que hay yang dentro del yin.

Son fuerzas complementarias ya que cada fuerza está presente en su opuesto, aunque sea solamente en potencia. El yin y el yang se generan mutuamente, por lo cual un aumento de energía en una de las partes  implica una disminución de energía en la otra, siendo así el motor de la energía universal. El yin y el yang forman la unidad en sus diversas formas.

Ambas fuerzas pueden subdividirse y transformarse infinitamente: la energía yang puede dividirse para crear energía yin y yang, así como viceversa. De igual manera, una de las fuerzas puede transformarse en su opuesta. Yin y yang son interdependientes y están interconectadas ya que cada una de estas fuerzas se complementa con su contraria formando así el equilibrio universal.

La divinidad femenina dentro de cada uno de nosotros es la esencia de la gracia y la sensibilidad, la fuerza compasiva y la sabiduría. La esencia de lo femenino se encuentra en el corazón del misticismo, el misterio de la vida del cual todas las cosas nacen, mueren y renacen. Lo femenino viene representado por útero cíclico de la creación, el motor de la vida.

Maneras de conectar con tu divinidad femenina.

 

we mystic isabel lopez

Cuando estás conectado con tu esencia 

1- La divinidad femenina reconoce todos los aspectos de los ritmos y ciclos de la vida. 

Cada átomo y partícula subatómica están en relación entre sí. Todo en el Universo está formado por los subátomos. Esto lo sabemos también por la ciencia. Cada partícula crea los elementos necesarios para la creación y la continuidad de la vida. 

Por ello, tómate un momento y contempla esta relación entre las partes con el todo.  Toma conciencia de cómo tu vida afecta la vida de los demás, cómo lo que comes, la tierra sobre la que caminas, tu familia, tu vida amorosa y seres queridos en su vida, la Naturaleza y todo lo que forma parte del Universo están relacionados directa ó indirectamente. 

Cuando estás conectado con tu esencia femenina, al margen de tu género eres capaz de ver la correlación con todo lo que te rodea.

2 – La divinidad femenina reconoce que toda la existencia está en relación con el todo a donde quiera que vaya y en cualquier momento.

Esto conlleva que hemos tomado conciencia de que estamos interconectados y somos interdependientes con todos los elementos que conforman el planeta, el Universo y toda la humanidad. 

La forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, nuestros propios pensamientos y nuestro mundo exterior es lo que crea nuestras vidas. Como eres por dentro eres por fuera y viceversa. Por ello cuando tú cambias todo cambia.

3- La divinidad femenina dentro de tí, conecta la mente a través del corazón y las capacidades intuitivas de creación. 

Saber equilibrar dentro de tí el principio de entrega, el ”pasivo” del flujo creativo con el principio “activo” de acción y realización. La intuición como el motor y brújula interna de tu voz interior. Cuando estás conectado con tu divinidad femenina conectas con tu capacidad de intuición.

4- La divinidad femenina nos conecta con nuestros semejantes y toda la creación a través de los brazos compresivos de la fuerza compasiva. 

La verdadera compasión requiere fuerza porque nos llama a ser empáticos  y relacionarnos con el sufrimiento ajeno al reconocerlo en nuestro corazón y nuestra mente.  Ser compasivo se trata de comprender el  dolor de las acciones de alguien contra nosotros u otros, y  saber conectar con la angustia del dolor de nuestro “enemigo”. Para de esta manera saber reconocer nuestro sufrimiento, y así continuar conectados con el amor a nosotros mismos.

5- La divinidad femenina te conecta con la sabiduría del arquetipo de la ”luchadora” dentro de tí. Pero, ¿cómo puede la divinidad femenina ser a la vez amor y ”lucha”? 

Y es que en la divinidad femenina encontramos la paradoja de los misterios de la vida, el amor y el sufrimiento, el renacer y la alegria de la vida.

6-  La divinidad femenina nos conecta con la pureza de la Tierra, a nuestro alrededor y dentro de nosotros, vibrando y resonando con los latidos de nuestro corazón. 

El aire que respiramos, el agua dentro de nuestros cuerpos es materia sagrada proveniente de la Madre Naturaleza. Los minerales de la tierra que forman nuestros alimentos, provenientes del suelo, son nutrición sagrada  para nuestro cuerpo. El elemento fuego, la energía dentro del hogar  es la  llama eterna dentro de nuestras almas que da luz a la verdad de quiénes somos.

Cuando seguimos el camino de la divinidad femenina dentro de cada uno de nosotros, comenzamos a permitir que la energía divina de la feminidad, del corazón en toda su extensión se abra  en cada una de nuestras vidas. 

Ríndete a la divinidad femenina dentro de tí para alcanzar el equilibrio eterno. Sé la energía constante de transformación que genera movimiento vital en el Universo, la Vida!

Al hacerlo, caminamos en armonía con nuestra tierra, con la vida. Nuestra tierra es nuestra madre, la Madre naturaleza que nos da Vida.

Viva #feelgoodwomanhood